3e19c522
呢張相係佢地睇NMB個武道館果陣俾人影到
之後完左去左後台
就變成咁
78379bc5

其實都正常冇乜野
但係佢地3個最後夜晚落左去難波
一齊食文字燒果陣
又睇人見到
當時個玲奈就有d燥
向住肥秋係咁爆

根據尋晚玲奈既mobile mail
睇得出佢有幾樣野不滿
首先佢唔介意去Team E
不過佢認為飯對Team E既觀感未變
令佢去Team E有降班既感覺
其次係佢始終係SKE入面最多個人工作既成員
對住新組成既Team E
仲要兼顧埋隊長既職務
佢一黎認為太辛苦
二黎佢咁多個人工作
未必有能力令人對新Team E既印象有改進

其實由頭到尾咪又係不滿落Team E
講真如果係Team S你又要同小珠爭
落去Team E冇人同你爭
要做既就係帶起班under
又要覺得自己多野做
做唔黎
咁不如唔駛做好唔好
我明呢個位係辛苦
但係呢個先係真正上位既好機會呀
玲奈要做既係俾心機帶起新E
呻完都係得個呻字ga ja
好似小鳥咁
今次空降北原須田同佢一Team
佢有直訴癖都冇出聲啦

改變就係一個值得把握既好機會啦